HR, Labour Law, Overtime, Uncategorized

Overtime

အခ်ိန္ပို နဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး သိခ်င္သူေလးေတြရွိေျနကေတာ့ အခ်ိန္ပို အေၾကာင္းေလး မွ်ေဝပါရေစ။ အခ်ိန္ပို ဆင္းဖို႔ အတြက္ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ ႏွစ္ဦးအၾကားမွာ သေဘာတူညီမႈရွိရပါမယ္။ အခ်ိန္ပို ဆင္းမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စာရင္းကို လဲ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။ အလုပ္သမား မွ ဆႏၵမရွိလွ်င္ အတင္းအၾကပ္ အခ်ိန္ပို လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ မခိုင္းေစႏိုင္ပါ။ တစ္ပါတ္ အလုပ္ခ်ိန္ (၄၈) နာရီ ေက်ာ္ပါက အခ်ိန္ပို ေၾကးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါတ္ အလုပ္ခ်ိန္ (၄၈)နာရီ မေက်ာ္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီေက်ာ္ပါက လည္း အခ်ိန္ပိုေၾကးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုခ တြက္ခ်က္နည္း (တစ္လအေျခခံလစာ x ၁၂ လ / ၅၂ ပါတ္… Continue reading Overtime

Uncategorized

Employment Contract အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ အလုပ်ခန့်ထားခြင်း သဘောတူညီချက်

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ အမႈထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားခန႔္အပ္သည့္ ရက္မွစ၍ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အလုပ္ခန႔္ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အား အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္မခန္႔အပ္မီသင္တန္းကာလ သို႔မဟုတ္ အစမ္းခန္႔ကာလတြင္ ခန္႔အပ္ရန္လ်ာထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ယင္းသို႔ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ [သေဘာတူညီခ်က္သည္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္။ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အလုပ္ခြင္သို႔ ႀကိဳပို႔ယာဥ္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ လုပ္ခႏႈန္းထားႏွင့္ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ခြင့္တို႔အပါအဝင္ လုပ္ခလစာေပးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အာမခံႏွင့္ ခရီးစရိတ္၊ အစားအေသာက္အတြက္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္က ခြင့္ျပဳထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္… Continue reading Employment Contract အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ အလုပ်ခန့်ထားခြင်း သဘောတူညီချက်